4.1.23

2023

 

Wonnechien Kandelaber, skriuwer fan
de ofdieling Drachten fan de Fryske 
Nasjonale Folkdûns Bûn : "De Hakkebiters",
winsket al far freonen in
bêst 2023 ta.